تجربیات دعاگویان - دعاگویان

تجربیات دعاگویان

دعاگویان جهانی

کاملا اجابت شد(توسط:دکتر نعمتی)

<< fdh >>
fdnfn

''
کاملا اجابت شد(توسط:دکتر نعمتی)

<< fth >>
gf

sss
هیچ اجابتی دریافت نکردم(توسط:دکتر نعمتی)

<< ١ >>
سالهاست مشکلات مختلف دنیوی و اخروی دارم.در کار خود مانده ام.نمیدانم به کجا پناه ببرم و دستم از همه جا کوتاهست.
پروردگارا مرا ببخش و مرا از جمله نجات یافتگان قرار بده.
مرا مورد رحمت خود قرار بده.
میشنوی؟
نیازهای مرا برآورده کن.
مرا به مقصود برسان
مضطرم.
نجاتم بده

خاطره سختی دارم.
ممنونم